KIYAMET ALAMETLERİ

2009-10-21 09:30:00


   Kıyamet'in alametleri küçük ve büyük  ol­mak üzere iki kısımdır. Küçük alametleri: Yeryüzünde fitne ve fesadın çoğalması, ce­haletin artması, zinanın çoğalması,içki’nin kumar’ın artması, erkeğin eşine itaat edip anasına isyan etmesi, başkalarına iyi­lik edip babasına cefa etmesi, şerlerinden ko­runmak için bazı kimselere ikram olunması, son­ra gelenlerin ilk gelenleri beğen­memesi, emin kimselerin pek nadir olması, hayrın şer, şerrin hayır görünmesi, mes­citlerin binaca mamur, cemaatçe fakir olması, hakkı söyleyenin dinlenmemesi, insanlar arasında adalet, büyüğe hürmet, küçüğe mer­hamet, din kardeşliğine muhabbet, ilim, haya, bereket kalmaması, terazide ölçüde hilenin çoğalması, yalancı şahitliğin artması, helal lokmanın azalması, işlerin ehline verilmemesi, dünyanın sevilip ahire tin, malın sevilip hesabın, hayatın sevilip ölümün, halkın sevilip yaratıcının, evlerin sevilip kabrin unutulması ve benzeridir.
 

 

Âyet-i Kerimede:”Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar.Muhakkak onun alametleri gelmiştir(ama öğüt almıyorlar).Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?”(Muhammed Sûresi âyet:18)

 Hadis-i Şerifte: "Kıyametin ne za­man kopacağını bana haber ver diyen Cibril'e cevaben Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.): Bu konuda soru  sorulan,soru sorandan daha fazla bilgiye sahip değildir.” buyurmuştur. Cibril (a.s.) öyle ise ema­relerini yani daha önceki alametlerini bildir dedi. Cevabında: Cariye’nin kendi sahibini doğurması ve yalın ayak, sırtı çıplak, fa­kir  çobanların, hangimizin kurduğu bina daha yüksektir diye yarışa çıktıklarını görmendir" buyurmuştur.

Bir başka hadis-i şerifte: “Eline geçen malın helal veya haram olduğuna ehemmiyet vermemekte kıyametin küçük alametlerindendir.” buyurulmuştur. Günümüz de kötülüklerin artıp ahlâksızlığın çoğaldığını görmekteyiz. Bütün bu gerçekler kıyametin küçük alametlerinin genel anlamda ortaya çıktığının açık bir göstergesidir.

Kıyametin büyük alametleri şunlardır: Duhan, Dabbetül arz, Hz. isa (a.s.) gelmesi, Ye'cüc ve Me'cüc, Yemenden ateş zuhuru,  şarkta bir, garpta bir ve Arabistan da bir olmak üzere üç yerin batması, Deccal'ın çıkması, güneşin batıdan doğmasıdır.

Buların açıklamalarına geçmeden önce kıyametin ne zaman kopacağının kesin olarak bilinmediği konusundaki ayet-i kerimeyi zikred­elim.

Cenab-ı Allah (c.c.): "Ey Muhammed. sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar, deki: onu ancak Rabbim bilir.O'nun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ye yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Sen sanki öğrenmişsin gibi sana soruyorlar, deki: Onu bilmek ancak Allah(c.c.)'a mahsustur. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler" buyurmuştur. A'raf suresi ayet: 187

Kıyametin büyük alametlerinden, I- Duhan: Büyük bir duman'ın yeni kaplamasıdır. Hadis-i Şeriflerde beyan olduğuna göre kırk gün dura­caktır. Mü'minlere ufak bir nezle tesiri yapar, kafirler ise duhan’ın tesiri ile baygın bir hale gelir­ler. Zehirli gaz bunun ufak bir numunesidir. Şu ayet-i kerime duhan'n delilidir.

Ayet-i Kerimede: "Ey Muhammed, Göğün, insanları bürüyecek ve gözle görülecek bir duman çıkaracağı günü bekle, bu can yakan bir azaptır" buyurulmuştur. (Duhan Suresi Ayet: 10-11)

2-Dabbetül Arz: Âyet-i Kerim de Cenab-ı Allah: "O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı)zaman,onlara yerden bir dabbe(mahluk) çıkarırız da,bu onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. " buyurmuştur.(Neml Sûresi âyet:82)

Dabbetül arz isimli bu hayvan, heybetli ve büyük olup bundan kaçmak ve buna erişmek mümkün değildir. Bu hayvanın güneşin batıdan doğduktan sonra çıkacağı beyan olunmuştur.

3-  Hz. İsa (a.s.)'ın gökten İnmesi: Hz. isa (a.s.)'ın yere ineceği hadisesi Hadis-i Şeriflerle sabittir. Hz. İsa (a.s.) semadan inince Mü'minler yanına top­lanır, Hz. isa (a.s.) haçları kırar. Müslüman olmayanları öldürür. Kırk sene kadar hayat sürüp İslam dinine tabi olarak hayat sürdürecektir.Neticede de İslâm hakim kılınacaktır. Vefatında Müslü­manlar Namazını kılıp Medine'de Peygamberi­miz (s.a.s.)'in' yanına defnedilecekleri konusun­da rivayetler bulunmaktadır.Yalnız Hz. İsa(a.s.)’ın bedenen mi yoksa ruhen mi ineceği konusunda farklı görüşler mevcuttur.

4-  Ye'cüc ve Me'cüc:Bu hususta bir çok ayet vardır.Mahluklardan rastladıklarını katlederler. Bunlar çokluk olduklarından yeryüzünde yiye­cek bırakmazlar, İsa (a.s.)’ın duası ile bunlar he­lak olacaklardır. Fena kokan leşleri Hz. İsa (a.s.) ve Müslümanların dualarıyla kaybolacaktır. Ye'cüc ve Me'cüc'ün helakinden sonra, bol yağmurlarla yerler temizlenir. Sonra Hz. İsa (a.s.) vefat eder. Gayet tatlı bir rüzgarla hayırlılar ölür ve şerliler üzerine kıyamet kopar.

5-  Yemenden ateş zuhuru: Yemen tara­fından  büyük bir yangının çıkması hadisesidir.

6-  Şark'ta, 7- Garpta, 8- Arabistan'da' birer olmak üzere üç yerin batmasıdır.

         9-Deccal’in çıkması: Hadis-i Şeriflerle sabittir. Mekke ve Medine dışında her yere girecek, bütün halkı azdıracak., İlahlık iddiasında bulunacaktır. Sahih bir hadisi- şerifte beyan edildiğine göre bir genci ikiye bölüp diriltebilecek, sonradan bu özelliği kalmayacaktır

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerin de: "Sizden biriniz deccal’in zamanına erişecek olursa, soğuk su tarafını değil, ateş olarak gösterdiği tarafı tercih etsin. Çünkü su olarak gösterdiği yakıcı bir ateş, ateş olarak gösterdiği ise soğuk bir sudur" buyurmuştur. Sure-i kehf 'in evvelini okuyan. Mescitlere sığınan ve Salavat-ı Şerife ile meşgul olan Müminler Deccal’in şerrinden emin olacakları beyan edilmiştir. Şam'a gidince Hz. İsa (a.s.) ta­rafından öldürülür.

10-Güneşin batıdan doğmasıdır: Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde: "Rabbinin bir takım mucizeleri geldiği gün, bir kimse daha önce anmışsa veya İmanı ile bir iyilik kazanmamışsa, iman'ı ona fayda vermez" buyurmuştur. (En,am Suresi Ayet: 158)

Bu ayet-i Kerime ve hadislerde belirtildiği üzere güneş batıdan doğup yine batıdan battıktan sonra ki zaman diliminde  yapılacak imanların ve tövbelerin kabul edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir,

Cenab-ı Allah âyet-i Kerimelerin de: 'Muazzam gürültü Kıyamet kopup geldiği za­man, O gün kişi kardeşinden, annesinden, ba­basından, karısından ve oğullarından kaçar. O gün herkesin kendisine yeter derdi vardır. O gün bir takım yüzler aydınlıktır, gülmekte ve sevin­mektedir. O gün bir takım yüzler de tozlanmış ve onları karanlık bürümüştür, işte bunlar inkarcı olanlar. Allah'ın buyruğundan çıkanlardır" buyur­maktadır. (Abese Suresi Ayet: 33-42 arası)

Cenab-ı Allah Cümle Ümmet-i Muhammedi hakkıyla kendine  kul, Re­sulüne Ümmet eylediği, her iki dünya da ebedi saadete erenlerden eylesin.

 

 www.omerlutfiersoz.blogcu.com

0
0
0
Yorum Yaz